Privacyverklaring Podotherapie Lathouwers

 

De gegevens die u op deze site invoert, worden alleen en uitsluitend gebruikt voor doeleinden waar u toestemming voor geeft. De gegevens worden nooit gebruikt voor andere doeleinden en nooit verstrekt aan derden. Het vastleggen van uw gegevens doen wij in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Welke gegevens verwerken wij?
Voor onze dienstverlening verwerken wij van u de volgende persoonlijke gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats, Burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer, e-mailadres, naam zorgverzekeraar.
 • De gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde verrichtingen/levering van podotherapeutische interventie(s), welke in uw medisch dossier worden vastgelegd. We nemen andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts), daarin op voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.
 • Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomst uw privacy rechten worden gewaarborgd.

Waarvoor gebruiken wij u gegevens?
Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een cliënt uitwisselen.  Dit staat in de Wet Aanvullende Bepalingen Verwerking Persoonsgegevens in de Zorg.

 • Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld uw huisarts) verloopt via een beveiligde verbinding, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • In geanonimiseerde vorm gebruiken wij uw gegevens voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s).
 • Eens in de vijf jaar wordt er in onze podotherapiepraktijk een externe kwaliteitscontrole (een audit) uitgevoerd door externe onafhankelijke auditeurs. De auditeurs hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. De auditeurs krijgen alleen inzage in uw dossier als u daar toestemming voor heeft verleend. Zonder deze toestemming mogen de auditeurs alleen een geanonimiseerd dossier inzien. Dat is een dossier waaruit al uw gegevens m.b.t. uw identiteit zijn verwijderd.
 • In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maakt onze podotherapiepraktijk enkel gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet is af te leiden.

Wat is de bewaartermijn van uw medische gegevens?
Wij zijn wettelijk verplicht uw medische gegevens 15 jaar te bewaren.

Overige Privacy rechten

 • U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegevens in uw (cliënt)dossier.
 • U heeft het recht om een aan ons gegeven toestemming te kunnen beperken én weer te kunnen intrekken.
 • U heeft het recht om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en doorgeven aan een andere organisatie. Dit wordt het recht op dataportabiliteit genoemd. U dient hiervoor een aanvraagformulier in te vullen die aanwezig is in de praktijk.

Op welke wijze beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Podotherapie Lathouwers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via ons mailadres info@podotherapielathouwers.nl.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding (‘https’).